ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการที่ผ่านมา

โครงการอบรมหลักสูตรกรณีศึกษาวิธีปฏิบัติราชการในการซื้อจัดจ้าง และการศึกษากรณีพิพาทตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ได้จัดการอบรมเสร็จสิ้นแล้วที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บรรยากาศการอบรมสัมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น  เจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าส่วนการคลัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขาณุการนายกฯ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยดี และขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรณีศึกษาฯ ในรุ่นต่อไป

หากท่านมีความสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่หน้า การอบรมสัมนา


Advertisements

%d bloggers like this: