หนังสือแนะนำ(สนใจสั่งซื้อได้ที่นี่)

รวบรวมกฎหมายท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนั้นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหมายความรวมถึง เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานครด้วย และองค์กรดงกล่าวก็ถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจอิสระในการที่จะกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง  อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และ    สาธารณูปการต่างๆเพื่อบริการประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จึงได้มีการออกกฎหมายต่างๆมามากมายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใช้อำนาจขององค์กรต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้มีบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบควบคุมกำกับของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมกำกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดจะได้ตกแก่ประชาชนผู้เสียภาษีอันจะได้รับการบริการสาธารณะจากหน่วยงานราชการ

ดังนั้นกฎหมายที่ให้อำนาจในการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอยู่มากมาย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในทุกสาขา ผู้จัดทำจึงได้รวบรวมและเรียบเรียง กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำขึ้น และเป็นการสะดวกต่อการศึกษา ทบทวน เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

จึงได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของท้องถิ่นดังนี้

-รวบรวมกฎหมายทั่วไป

-รวมกฎหมายบริหารงานบุคคล

-รวมกฎหมายว่าด้วยภาษี

สนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อใด้ที่ ศูนย์พัฒนาทรัพย์กรบุคคล (บ.เป็นธรรม ก้าวหน้า พัฒนา จำกัด) โทร.089-9946725,02-5080037, แฟกซ์ 02-5080037 ,Email:pkps2009@live.com

โฆษณา

%d bloggers like this: