การอบรมสัมนา

โครงการอบรมหลักสูตร  หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

โดยที่ “การบริหารงานบุคคลภาครัฐ” เป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการวาง นโยบาย การศึกษาวิจัยและการออกกฎระเบียบแบบแผนแนวทางข้อบังคับ หรือปทัสถานต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการ อันเป็นการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์ ธำรงรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่านั้นไว้กับราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ การบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานราชการนั้นและหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการ ฉะนั้น กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐจึงเริ่มจาก การบรรจุและการแต่งตั้ง ได้แก่ การสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก การบรรจุเข้ารับราชการ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การย้ายข้าราชการ การขอกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือนเป็นต้น การพ้นสภาพข้าราชการ ได้แก่ การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ การไล่ออกจากราชการ เป็นต้น วินัยข้าราชการ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ซึ่งในแต่ละกระบวนการดังกล่าวอาจมีคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองที่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้น ทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ บุคคลเหล่านั้นจึงต้องนำข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้แก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว อันเป็นที่มาของการเกิดคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐดังนั้น คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากับหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือเป็นคดีพิพาทระหว่างเอกชนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองได้แก่ คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกาศสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก คำสั่งบรรจุหรือไม่บรรจุเข้ารับราชการ คำสั่งแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คำสั่งย้ายหรือไม่ย้ายข้าราชการ คำสั่งเลื่อนหรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน คำสั่งตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน คำสั่งให้ออกจากราชการ คำสั่งไล่ออกจากราชการ คำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ปัจจุบันแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ มีทั้งแนวคำวินิจฉัยที่ถือว่ามีข้อยุติที่เป็นหลักปฏิบัติ และที่ยังเป็นข้อปัญหาที่ต้องมีการพิจารณาเพื่อวางหลักปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้รวบรวมแนวคำวินิจฉัยเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น โดยสรุปแนวคำวินิจฉัย
ของศาลปกครองในส่วนของการบริหารงานบุคคลภาครัฐเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษาหลักปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการลดข้อพิพาทในหน่วยงานและข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่ศาลได้ ดังนั้น โครงการอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมาะสมและมีความสำคัญสำหรับบุคลาการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านรวมตลอดถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

สนใจติดต่อสอบถาม

โทร.089-994-6725 โทรสาร.02-508-0037

อีเมล: pkps2009@live.com


โฆษณา

%d bloggers like this: