คำพิพากษาที่น่าสนใจ

กุมภาพันธ์ 10, 2010

ดาวน์โหลด คดีแดงที่น่าสนใจ

โฆษณา

บทความ: “แผนฯ 11 กับมิติการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

พฤศจิกายน 20, 2009
บาว นาคร กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552ในปัจจุบันประเทศไทยได้

เผชิญกับปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

อาทิเช่น กรณีความขัดแย้งทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะการตกงาน ปัญหาความรุนแรงใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มาบตาพุด เป็นต้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่

เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไม่สมดุล

Read the rest of this entry »

บทความเรื่อง “การปฏิวัติเงียบ”

พฤศจิกายน 19, 2009

การปฏิวัติเงียบ บทความที่ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เขียนไว้เมื่อ 18 กันยาย 2545 ที่กล่าวถึง ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสมือนเป็น การปฏิวัติเงียบ ที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองของไทยไปสู่การกระจายอำนาจมากขึ้น แม้ว่าข้อเขียนของท่านอาจารย์จะเขียนไว้นานเจ็ดปีแล้ว แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไป ต่อการพัฒนาประเทศไทย

บ่อยครั้งที่มนุษย์มองอยู่แต่ไม่เห็น กล่าวคือ มิได้ตระหนักในความสำคัญของสิ่งที่ตนเองกำลังมองอยู่”

กรณีตัวอย่างรัฐบาลไทยในสมัยวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ.2540 คนไทยมองและฟังอยู่ แต่ไม่เห็นและไม่ได้ยิน  พูดกันง่ายๆว่าคนไทยไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องใช้หนี้ที่ตังเองไม่ได้ก่อ ไม่ได้กู้ยืมเงินมาเลยแม่แต่บาทเดียว รัฐบาลไทยประกาศจะใช้หนี้แทนเอกชน ซึ่งต้องใช้เงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้หนี้ต่างประเทศ คนไทยก็เฉยๆกันทั้งประเทศ ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่น คงจะมีการจลาจลคัดค้านต่อต้านกันยกใหญ่ เพราะมันไม่เป็นธรรมเลย ที่ประชาชนทั้งประเทศต้องมาแบกรับภาระหนี้มหาศาลที่ตัวเองไม่ได้ก่อ ทั้งๆที่คนก่อหนี้ยังสุขสบายดีกันทุกคน

ปัจจุบันนี้มีการปฏิวัติเงียบเกิดขึ้นในเมืองไทยที่คนส่วนใหญ่มองอยู่ แต่ไม่เห็น ไม่ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกแผ่นดินได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ การปฏิวัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขึ้นเป็นครั้งแรก จำนวน 617 แห่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คือ หน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาเพียงสองปีเท่านั้น คือในปีพ.ศ.2540 ประเทศไทยก็มีปริมาณของ อบต. เพิ่มขึ้น 10 เท่า เป็น 6,397 แห่ง เมื่อเต็มพื้นที่ก็คือ 6,964 แห่ง เป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการบริหารเขตพื้นที่ทั่วประเทศไทย

Read the rest of this entry »

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการที่ผ่านมา

พฤศจิกายน 17, 2009

โครงการอบรมหลักสูตรกรณีศึกษาวิธีปฏิบัติราชการในการซื้อจัดจ้าง และการศึกษากรณีพิพาทตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ได้จัดการอบรมเสร็จสิ้นแล้วที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บรรยากาศการอบรมสัมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น  เจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าส่วนการคลัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขาณุการนายกฯ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยดี และขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรณีศึกษาฯ ในรุ่นต่อไป

Read the rest of this entry »

โครงการจัดการอบรม(สนใจติต่อสอบถาม)

พฤศจิกายน 12, 2009

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประสบปัญหาในปฏิบัติราชการในแนวทางการปฏิติบัติราชการตามระเบียบกฏหมาย (การบริหารงานบุคคล) ในการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างย่งที่จะต้องศึกษากฎหมายเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนววินิจฉัยของศาลปกครอง”

โดยที่ “การบริหารงานบุคคลภาครัฐ” เป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางนโยบาย การศึกษาวิจัยและการออกกฎ ระเบียบ แบบแผน แนวทาง ข้อบังคับ หรือปทัสถานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการ อันเป็นการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์ ธำรงรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่านั้นไว้กับราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ การบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานราชการนั้นและหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการ ฉะนั้น กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐจึงเริ่มจาก การบรรจุและการแต่งตั้ง ได้แก่ การสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก การบรรจุเข้ารับราชการ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การย้ายข้าราชการ การขอกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือนเป็นต้น การพ้นสภาพข้าราชการ ได้แก่ การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ การไล่ออกจากราชการ เป็นต้น วินัยข้าราชการ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ซึ่งในแต่ละกระบวนการดังกล่าวอาจมีคำสั่งทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองที่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้น ทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ บุคคลเหล่านั้นจึงต้องนำข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้แก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว อันเป็นที่มาของการเกิดคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ดังนั้น คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากับหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือเป็นคดีพิพาทระหว่างเอกชนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง ได้แก่ คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกาศสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก คำสั่งบรรจุหรือไม่บรรจุเข้ารับราชการ คำสั่งแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คำสั่งย้ายหรือไม่ย้ายข้าราชการ คำสั่งเลื่อนหรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน คำสั่งตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน คำสั่งให้ออกจากราชการ คำสั่งไล่ออกจากราชการ คำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ปัจจุบันแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ มีทั้งแนวคำวินิจฉัยที่ถือว่ามีข้อยุติที่เป็นหลักปฏิบัติ และที่ยังเป็นข้อปัญหาที่ต้องมีการพิจารณาเพื่อวางหลักปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้รวบรวมแนวคำวินิจฉัยเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น โดยสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในส่วนของการบริหารงานบุคคลภาครัฐเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ศึกษาหลักปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการลดข้อพิพาทในหน่วยงานและข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่ศาลได้ ดังนั้น โครงการอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมาะสมและมีความสำคัญสำหรับบุคลาการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านรวมตลอดถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

สนใจติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์/แฟกส์ 02-508-0037  มือถือ 089-994-6725

อีเมล: pkps2009@live.com

แนะนำศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กันยายน 3, 2009

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดย บริษัท เป็นธรรม ก้าวหน้า พัฒนา จำกัด

ดำเนินงานจัดอบรมสัมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เป็นต้น เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อพิพาทในคดีปกครอง